Killan säännöt

Sopimuskirja

Tämä sopimuskirja korvaa 30.7.1974 voimaan tulleet Oulun Hammaslääketieteen kilta- nimisen yhdistyksen säännöt:

 

Oulun
Hammaslääketieteen
killan säännöt

 

I Luku: Yleisiä määräyksiä

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Oulun Hammaslääketieteen Kilta ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistystä nimitetään säännöissä killaksi. Killan pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi. Killan kokouksissa ja julkaisuissa saa käyttää haluamaansa kieltä.

2§ Killan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä kollegiaalisena ja sosiaalisena yhdyssiteenä, pyrkiä kehittämään hammaslääkärikoulutusta, edistää jäsentensä ammatillista kasvatusta, valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia ja yleisiä taloudellisia etuja, kehittää ja tarjota jäsenilleen monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä toimia jäseniään edustavana järjestönä.

Näitä pyrkimyksiä kilta toteuttaa mm. järjestämällä koulutustilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa, ylläpitämällä liikuntaharrastuksia, juhlia ja muita viihdytystilaisuuksia sekä harjoittamalla yhteistoimintaa muiden, sen tarkoitusten kanssa sopusoinnussa olevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Kilta on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja omistamaan kiinteistöjä.

3§ Jäsenluettelo

Killan hallitus pitää luetteloa killan jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluettelossa olevien tietojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa.

II Luku: Jäsenyys

Kiltaan kuuluu varsinaisia jäseniä, kannatus- ja kunniajäseniä.

4§ Varsinainen jäsen

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ja jäsenenä olla Oulun yliopistossa ensisijaisesti hammaslääketiedettä opiskeleva henkilö. Varsinainen jäsen nauttii killan tarjoamia etuja ja hänellä on killan kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

 

5§ Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voi kilta kutsua henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt hammaslääketieteen opiskelua, tai joka on tehnyt killalle erittäin arvokkaita palveluksia.  Killan kokouksen tulee hyväksyä kunniajäseneksi valinta. ¾:n kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista killan jäsenistä on kannatettava valintaa. Kunniajäsenellä on killan kokouksissa puheoikeus, muttei äänioikeutta.

6§ Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi voivat liittyä oulussa hammaslääkärin tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka haluavat tukea killan toimintaa maksamalla vuotuista kannatusjäsenmaksua. Kannatusjäsenellä on killan kokouksissa puheoikeus, muttei äänioikeutta.

7§ Kiltaan liittyminen varsinaisena jäsenenä

Ensimmäisen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoilla liittyminen tapahtuu maksamalla killan vaali- ja talouskokouksen määrittelemä liittymismaksu ja täyttämällä liittymislomake, jossa kerätään jäsenrekisteriä varten jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen luovuttamaan edellä mainitut tiedot. Vuosittaista jäsenmaksua ei peritä.

Killan jäseneksi voidaan hyväksyä myös aikaisemmin eronnut tai ensimmäisenä opiskeluvuotenaan liittymättä jäänyt Oulun yliopistossa hammaslääketiedettä opiskeleva henkilö, mikäli hän ilmoittaa liittymisestään kirjallisesti tai sähköpostilla killan hallitukselle sekä maksaa liittymismaksun.

8§ Killasta eroaminen

Varsinainen jäsenyys Oulun Hammaslääketieteen killassa katsotaan päättyneeksi, kun jäsen valmistuu hammaslääketieteen lisensiaatiksi, vaihtaa koulutuspaikkaa ja ei ilmoittaudu läsnäolevaksi hammaslääketieteen koulutusohjelmaan tai eroaa killan jäsenyydestä. Killasta eroamiseksi ei katsota sitä, että kiltalainen pitää välivuoden opinnoistaan esimerkiksi äitiysloman tai vaihto-opiskelun muodossa.

Jos jäsen haluaa erota killasta ennen kuin hänen jäsenyytensä yllä olevan kohdan mukaisesti on päättynyt, on hänen siitä kirjallisesti tai sähköpostitse ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokoukselle.

Kannatusjäsen voi erota killasta ilmoittamalla erostaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköpostilla. Mikäli kannatusjäsen jättää jäsenmaksun maksukehoituksista huolimatta maksamatta, katsotaan hänen jäsenyytensä päättyneeksi.

9§ Jäsenen erottaminen

Jäsenen, joka toimii killan tarkoitusperiä vastaan tai herättää käytöksellään yleistä pahennusta, voi kilta kokouksessaan harkintansa mukaan ja asianomaista kuultuaan erottaa killasta määräajaksi tai ainiaaksi. Killan kokouksessa ¾ läsnä olevista äänivaltaisista killan jäsenistä on kannatettava erottamispäätöstä.

III Luku: Killan kokous

10§ Päätösvalta

Päätösvalta killan asioissa kuuluu killan kokouksille.

Killan kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Killan kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen keskuudestaan valitsema henkilö ja sihteerinä killan sihteeri.

11§ Killan kokouksen koolle kutsuminen

Kutsu killan kokouksiin on julkipantava killan viralliselle ilmoitustaululle, vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta killan sähköpostilistalle. Kokouksessa päätettävistä asioista on kokouskutsussa mainittava.

Killan kokouksia pidetään sääntömääräisten killan vuosikokouksen ja vaali- ja talouskokouksen lisäksi, silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kuuden vuorokauden kuluttua siitä kun vähintään 1/10 killan jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

12§ Päätöksen teko

Asiat ratkaistaan killan kokouksissa yksinkertaisella äänienemmistöllä, ellei kyseessä oleva asia vaadi määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia siirrettäköön seuraavaan kokoukseen, jos viisi äänivaltaista kokouksessa läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii eikä ¾ kokouksessa läsnä olevista killan äänivaltaisista jäsenistä katso asiaa kiireelliseksi.

13§ Kokouspöytäkirja

Killan kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat päätöspöytäkirjan. Kaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittua kokouksen äänivaltaista osanottajaa tarkistavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan.

Pöytäkirjan tarkistettu jäljennös on viikon kuluessa kokouksesta asetettava nähtäville killan viralliselle ilmoitustaululle.

14§ Vuosikokous

Killan vuosikokouksessa, joka pidetään helmi- tai maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1)      esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta;

2)      esitetään edellisen kalenterivuoden tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto;

3)      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle;

4)      keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista.

15§ Vaali- ja talouskokous

Killan vaali- ja talouskokouksessa, joka pidetään marras- tai joulukuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1)      päätetään alkavan vuoden toimintasuunnitelmasta;

2)      määrätään alkavan vuoden liittymismaksun suuruus;

3)      määrätään kannatusjäsenen vuosittaisen jäsenmaksun suuruus (ja elinikäiseen jäsenyyteen oikeuttavan kertakaikkisen jäsenmaksun suuruus);

4)      määrätään killan toimihenkilöiden palkkioiden suuruus;

5)      esitetään hallituksen laatima talousarvioehdotus seuraavaa vuotta varten;

6)      valitaan alkavalle toimikaudelle hallitus (puheenjohtaja ja 6 – 10 hallituksen jäsentä)

7)      vahvistetaan kuluvan vuoden hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavan vuoden hallituksen työjärjestykseksi

8)      valitaan killan toimihenkilöt ja isännistö

9)      valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja hallintoa;

10)  keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista.

IV Luku: Hallitus

16§ Hallituksen tehtävät

Hallitus, jonka toimintaa varten killan kokous vahvistaa työjärjestyksen, käyttää killan toimeenpanovaltaa ja toimii sen sääntömääräisenä edustajana sekä hoitaa ne asiat, jotka eivät kuulu killan kokoukselle. Hallitus valmistelee killan kokoukselle asiat ja huolehtii killan kokousten päätösten toimeenpanosta. Erityisten asioiden valmistelua ja hoitamista varten hallitus voi valita tilapäisiä toimikuntia.

17§ Hallituksen kokoonpano

Killan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän jäsentä ja enintään yksitoista jäsentä: puheenjohtaja ja 6-10 jäsentä eri toimialoilta, joista yksi toimii joko pelkästään tai oman toimensa rinnalla varapuheenjohtajana. Kuluvan vuoden hallitus esittää killan vaali- ja talouskokoukselle tulevan vuoden hallituksessa olevat toimet.

18§ Toimikausi

Hallituksen toimikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta.

19§ Hallituksen tai sen yksittäisen jäsenen erottaminen

Kilta voi kokouksessaan erottaa hallituksen tai sen yksityisen jäsenen kesken toimikauden, mikäli ¾ osaa kokouksessa läsnä olevista killan äänivaltaisista jäsenistä tätä kannattaa ja asiasta on kyseessä olevan kokouksen kokouskutsussa mainittu.

Mikäli näin tapahtuu, on uusi hallitus tai hallituksen uusi jäsen valittava samassa kokouksessa.

20§ Hallituksesta eroaminen

Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä hallitukselle. Jos yksi jäsen eroaa ja jäljelle olevat jäsenet muodostavat vielä päätösvaltaisen hallituksen, voi yhdistys toimia näin seuraavaan hallituksenvalintakokoukseen saakka. Killan kokous voi tarvittaessa valita eronneen jäsenen tilalle uuden jäsenen. Jos koko hallitus eroaa, on hallituksen huolehdittava yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta, jotta voidaan valita uusi hallitus.

21§ Nimenkirjoittajat

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja ja sihteeri, yhdessä, talousasioissa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan kanssa.

V-luku: Toimihenkilöt ja isännistö

22§ Toimihenkilöt

Killan kokous valitsee ja myöntää eron toimihenkilöille. Toimihenkilöiden määrä ja kokoonpano vaihtelevat killan tarpeiden mukaan. Toimihenkilöiden toimenkuvien tulee olla sopusoinnussa kulloinkin voimassa olevan toimintasuunnitelman sekä killan rakenteen ja tavoitteiden kanssa.

23§ Isännistö

Killan kokous valitsee ja myöntää eron isännistölle. Isännistöön kuuluvat isäntä,

emäntä, kiltamestari sekä muutamia apuemäntiä ja apuisäntiä killan tarpeiden mukaan.

VI-luku: Talous

24§ Taloudenhoito

Killan varainhankinnasta sekä talouden ja omaisuuden hoidosta vastaa hallitus.

25§ Tilikausi

Killan tilikautena on kalenterivuosi.

Tilit tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä tammikuun 31. päivään mennessä toiminnantarkastajille, jotka antavat niistä lausuntonsa ennen vuosikokousta.

26§ Talousarvio

Hallitus laatii killan vaali – ja talouskokoukselle ehdotuksen seuraavan vuoden talousarvioksi.

27§ Liittymismaksu

Jokainen killan jäsenyyden ehdot täyttävä ja jäseneksi haluava on velvollinen maksamaan killan liittymismaksun, jonka suuruudesta killan vaali- ja talouskokous päättää.

28§ Kannatusjäsenen jäsenmaksu

Jokainen killan kannatusjäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaali- ja talouskokous.

VII: Edustaminen

29§ Edustaminen

Edustamiseen liittyvistä edustuskoruista, kokardista, killan kunniamerkeistä sekä ansiomerkeistä ja muista killan tunnuksista säädetään tarkemmin erillisessä killan juhlasäännössä. Killan juhlasääntö astuu voimaan, kun se on näiden sääntöjen mukaisesti hyväksytty.

VIII-luku: Erinäisiä määräyksiä

30§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, päätöstä on kannatettava vähintään ¾ kaikissa äänestyksissä annetuista äänistä.

31§ Killan purkautuminen

Päätös, joka koskee killan purkamista, on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä killan kokouksessa. Purkamispäätös tulee voimaan vain, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 4/5 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

32§ Varojen käyttö killan purkautuessa tai lakkautettaessa

Killan purkautuessa tai jos se lakkautetaan, sen varat on luovutettava Suomen Hammaslääkäriliitto – Finlands tandläkarförbund r.y. :lle käytettäväksi mikäli mahdollista stipendien jakamiseen Oulun Yliopistossa hammaslääketiedettä opiskeleville henkilöille.

33§ Yhdistyslain soveltaminen

Muutoin killan toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä ja hyviä asiakirjakäytäntöjä.

Oulussa elokuun 23. päivänä 2010, sääntömuutosesityksen on laatinut

Elina Maria Malo

Hammaslääktieteen kandidaatti

Haukiputaan kunta

 

Juhlasääntö

Tämä juhlasääntö on laadittu yhdessä killan sopimuskirjan sääntömuutoksen kanssa 23.8.2010

 

I: Yleistä

1§ Johdanto

Tässä juhlasäännössä määrätään killan kokardista, edustuskoruista, kunniamerkeistä ja ansiomerkeistä, niiden myöntämisestä ja käytöstä sekä muista tunnuksista ja vuosijuhlasta.

2 § Juhlasäännön velvoitteet rahastonhoitajalle ja sihteerille

Kokardin mallikappaletta säilyttää ja sen kunnon ylläpidosta vastaa hallituksen rahastonhoitaja.
Hallituksen sihteeri vastaa killan akateemisista kunniamerkeistä ja tunnustuksista sekä kunniajäsenistä pidettävistä luetteloista.

II: Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset

3§ Killan kunniamerkit ja tunnustukset

Killan akateemisia kunniamerkkejä ovat kunniamerkki sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan ansiomerkit.

Kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti killan suuressa vuosijuhlassa.

Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää killan hallitus.

4§ Killan kunniamerkki

Kunniamerkki on kokoluokaltaan n. 45-50 mm halkaisijaltaan/korkeudeltaan.

Killan kunniamerkki voidaan antaa kunnian- tai kiitollisuudenosoituksena killan tai sen päämäärien hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä.

Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin.

5§ 1. luokan ansiomerkki

1. luokan ansiomerkki on kokoluokaltaan  n. 30 mm halkaisijaltaan/korkeudeltaan.

Killan 1. luokan ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena erittäin ansioituneille entisille tai nykyisille killan jäsenille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet killan toimintaa.

6§ 2. luokan ansiomerkki

2. luokan ansiomerkin leveys on 17 mm ja korkeus 15mm. Merkissä on kultainen/kullattu molaari hopeisen seppeleen keskellä.

Killan 2. luokan ansiomerkki voidaan antaa entisille tai nykyisille killan jäsenille, jotka ovat kiitettävällä tavalla osallistuneet killan toimintaan.

7§ 3.luokan ansiomerkki

3. luokan ansiomerkin leveys on 15 mm ja korkeus 13 mm. Merkissä on hopeinen molaari hopeisen seppeleen keskellä. Killan 3. luokan ansiomerkki voidaan antaa entisille tai nykyisille killan jäsenille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet killan toiminnan järjestämiseen.

8§ Killan kokardi

Killan kokardi on hopeinen molaari. Korkeus 16 mm ja leveys 9 mm. Kokardia saa käyttää ainoastaan ylioppilaslakissa lyyran paikalle asetettuna ja sitä tulee kantaa sille kuuluvalla arvokkuudella. Molari-kokardia saavat kantaa Oulussa hammaslääketiedettä opiskelevat tai jo valmistuneet killan jäsenet.

9§ Edustuskorut

Killan puheenjohtajalla, isännällä ja emännällä on edustuskorut. He ovat oikeutettuja käyttämään killan edustuskoruja kiltaa edustaessaan. Edustuskoruja tulee käyttää ja kantaa niille kuuluvalla arvokkuudella kaikissa sellaisissa edustustilaisuuksissa, joissa niiden käyttäminen on tilaisuuden järjestäjän puolesta sallittua.

Puheenjohtajan korun halkaisija on…

10§ Vuosijuhla

Killan vuosijuhlaa vietetään hallituksen päättämänä päivämääränä loka- tai marraskuussa. Viiden vuoden välein järjestetään suuret vuosijuhlat. Välivuosina vuosijuhla  järjestetään pienimuotoisempana ja se kulkee Odontofiilikastajaistilaisuuden nimellä.